بیمه دانشجویی

بیمه حوادث:
بیمه ای است اجباری که دانشجویان را در تمام اوقات شبانه روز بدون قید زمان و مکان (در داخل یا خارج از کشور) در مقابل حوادث و پیشامدهای ناگوار بیمه می کند و مدت زمان تعریف شده برای آن، یک سال تحصیلی (اول مهر تا پایان شهریور سال بعد) می باشد که کلیه دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی سراسر کشور موظف هستند با پرداخت سالیانه حق بیمه، دانشجویان خود را بیمه نمایند. (مبلغ این بیمه در ابتدای هر سال تحصیلی به شهریه دانشجویان اضافه می گردد.)
موضوع بیمه حوادث:
عبارت است از تامین غرامت در صورت فوت و صدمات بدنی ناشی از وقوع حادثه
حادثه
عبارتست از هر واقعه ناگهانی، ناشی از یک عامل خارجی که بدون قصد و اراده بیمه شده بروز کرده و منجر به جرح و نقص عضو، از کار افتادگی و یا فوت بیمه شده می شود.
خطرها و خسارت های تحت پوشش
هزینه های پزشکی ناشی از حادثه
فوت در اثر حادثه
نقص عضو و از کارافتادگی دائم و کامل در اثر حادثه
نقص عضو و از کارافتادگی دائم و جزئی در اثر حادثه
غرامت روزانه به علت از کارافتادگی موقت در اثر حادثه


مؤسسه آموزش عالی آپادانا از مهر ماه 1387 با مجوز وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و با همت جمعی از اساتید نمونه و برجسته دانشگاه شیراز فعالیت آموزشی و پژوهشی خود را آغاز نموده است. این مؤسسه در حال حاضر در رشته های هنر و معماری، فنی مهندسی و علوم انسانی، در مقاطع مختلف كاردانی و كارشناسی و کارشناسی ارشد از طریق آزمون سراسری سازمان سنجش آموزش كشور و هم چنین پذیرش های بدون آزمون این سازمان (بجز در مقطع ارشد)، دانشجو می پذیرد و امیدوار است در سال های آتی دوره های آموزشی خود را در رشته ها و مقاطع دیگر گسترش دهد. كلیه قوانین و مقررات مؤسسه تحت نظارت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و مدارك تحصیلی دانش آموختگان مؤسسه مورد تأیید رسمی این وزارت می باشد.